Privacy voorwaarden

Divo Duurzaam verwerk een grote hoeveelheid gegevens van klanten consumenten die, door digitaal een product of dienst af te nemen bij de klant, gebruikmaken van de dienstverlening Divo Duurzaam. Zowel de klanten als consumenten zijn van grote waarde voor Divo Duurzaam. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van de gegevens van de klant en de consument, in het bijzonder de persoonsgegevens, is voor Divo Duurzaam dan ook van groot belang.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Divo Duurzaam verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maar van onze producten en geleverde diensten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam,
 • Geslacht,
 • Geboortedatum,
 • Geboorteplaats,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig:

Divo Duurzaam verwerkt deze persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Voor het beoordelen van uw aanvraag,
 • Voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst,
 • Voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, bijvoorbeeld door het identificeren, onderzoeken, voorkomen en actief bestrijden van (pogingen tot) strafbare gedragingen,
 • Voor het vastleggen van bewijs,
 • Het afhandelen van uw betalingen,
 • Voor het contact via de E-mail,
 • Het te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoelang bewaart Divo Duurzaam uw persoonsgegevens:

Divo Duurzaam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijk verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens zijn verkregen. Voor persoonsgegevens die Divo Duurzaam ontvangt in het kader van de beoordeling van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat Divo Duurzaam uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na afwijzing van uw aanvraag of beëindiging van de overeenkomst. Deze bewaartermijn is gesteld in de Wet te voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft).

Het bewaartermijn is ook van toepassing op betalingen die in het kader van de overeenkomst tussen de klant (webwinkelier) en Divo Duurzaam worden uitgevoerd voor consumenten (betalers).

Delen met anderen:

Divo Duurzaam verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Divo Duurzaam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Divo Duurzaam wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone.

Uw rechten:

U hebt het recht de persoonsgegevens die Divo Duurzaam van u verwerkt in te zien, te corrigeren, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan, het gebruikt te beperken, over te dragen of te verwijderen, tenzij Divo Duurzaam deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. Zo is Divo Duurzaam verplicht om gegevens die in het kader van het verrichten van een betaling worden verwerkt te bewaren voor een wettelijk vastgelegde termijn. Beschreven onder kopje: ‘Hoelang bewaart Divo Duurzaam uw persoonsgegevens’.

U kunt uw bezwaar of verzoek tot inzage, correctie, beperking, overdracht of verwijdering sturen naar info@divoduurzaam.nl. Wel stelt Divo Duurzaam vooraf graag vast dat dit verzoek van uw afkomstig is. Divo Duurzaam vraagt u dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u wel dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. Divo Duurzaam zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig dagen, op uw verzoek reageren.

Klachten:

Indien u van mening bent dat Divo Duurzaam uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van Divo Duurzaam op uw verzoek, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Divo Duurzaam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Verantwoordelijkheden van Divo Duurzaam:

 • Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Voor de betrokkene (dat is degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden) moet het behoorlijk en transparant zijn hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt worden.
 • Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden met een gerechtvaardigd doel. Dat doel moet welbepaald zijn en vooraf uitdrukkelijk zijn omschreven. Het doel waarvoor Divo Duurzaam de persoonsgegevens gaat verwerken moet verenigbaar zijn met het doel waarmee de persoonsgegevens zijn verzameld.
 • De persoon waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden moet in ieder geval op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of de persoon die deze persoonsgegevens verwerkt.
 • De verwerkingsverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de gegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd
 • De gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels.